Medicinska kontroller

Föreskrifterna innehåller regler och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, . Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl är ett komplement när förebyggande yrkeshygieniska, tekniska, psykologiska och organisatoriska åtgärder inte räcker . Om arbetsgivaren i den riskbedömning som ska göras enligt föreskrifterna om systema-.

En medicinsk kontroll är en medicinsk åtgärd som är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medicinska kontroller ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter utföras på personal som i sitt arbete exponeras för bly och kadmium, asbest, kvarts med mera, .

Utbildningen är en form av uppdragsutbildning som ges av Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, . Vi utför medicinska kontroller och utfärdar tjänstbarhetsintyg för arbete med härdplaster, bly, kadmium, asbest, mast och stolparbete, rök och kemdykning, buller, . Sedan 20gäller Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6). Syftet med föreskrifterna är att förebygga ohälsa och . Med en medicinsk åtgärd i detta sammanhang menas exempelvis hälso- och. De är reglerade i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i .

Vi ger dig trygghet att du följer lagstiftarens krav och medverkar till god hälsa hos dina medarbetare. Med medicinska kontroller menas medicinska åtgärder t. Här kan du som chef med personalansvar läsa om hur du ska ordna med-, erbjuda- och registrera lagstadgade medicinska kontroller för . Medicinska kontroller i Arbetslivet utförda av Adocto Företagshälsovård. Nya riktlinjer kring bland annat härdplaster. Prata med våra företagssköterskor för mer information. Upprätta ett register över de personer som genomgått medicinsk kontroll (vad registret ska innehålla framgår i §AFS 2005:om Medicinska kontroller).

Arbetsgivaren ansvarar för att medarbetarna genomför medicinska kontroller enligt de lagkrav (AFS 2005:06) som finns. Riktade undersökningar och medicinska kontroller. För riskgrupper och andra som enligt lag, avtal eller överenskommelse skall . Läkarundersökningar är obligatoriska i vissa speciella arbeten.

Det är fastslaget i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbetsgivaren är skyldig att ordna medicinsk kontroll vid vissa typer av arbeten.