Vad är deduktion

Deduktion är en slutledning där man ställer upp ett antal premisser som man förutsätter är sanna och sedan drar en logisk slutsats av dessa. Deduktion är generellt identiskt med härledning av slutsatser från givna premisser. Deduktiva slutledningar karakteriseras av att det råder ett hypotetiskt .

Kunskapsteori eller Epistemologi: Kan vi veta något och, i så fall, vad och hur? Det står tydligt i min lärobok: Skillnaden mellan induktion och . Här en förenklad förklaring till begreppen: Induktion kan sägas vara att dra slutsatser av erfarenheter. Deduktion betyder logisk slutledning från ett antal premisser.

Deduktiva slutledningar är (ofta) slutledningar från några få allmänna premisser till . Figur X Induktion och deduktion enligt Wiedersheim-Paul Eriksson (1991). Deduktion är den klassiska vetenskapliga metoden som utifrån en . Han menar att det spelar ingen roll vad som kommer först, fakta eller teori. Skillnaden mellan induktion och deduktion är att induktionens slutsats baseras på . Hypotetisk-deduktiv metod handlar om att pröva våra antaganden (hypoteser) mot vår erfarenhet. I detta avsnitt försöker vi förklara vad man menar med deduktion och visa att induktion. En av de deduktiva metoderna kallas för matematisk induktion.

Vad kan berättiga mitt påstående om att jag vet något, närmare bestämt att jag vet något sant?

Jag måste förstås ha argument för det, och i den . Deduktion innebär att vi utgår från en eller flera premisser som kan konstateras vara sanna och utifrån dessa drar en logisk slutsats kring vad . Vad är oralsex, för män, och för kvinnor? Deduktion är en härledning eller bevis med hjälp av en deduktiv metod. Detta innebär strikt taget att deduktiva resonemang inte ökar vår kunskapsmängd eftersom de egentligen bara gör explicit vad som låg i premisserna hela tiden. Då man använder sig av deduktion för att finna sann kunskap utgår man ifrån en generalisering som man tillämpar på olika situationer. Hypotetisk-deduktiv metod (hypotesprövning).

Logisk slutledning (deduktion) klarlägger vad som följer ur vissa. Hur vet vi vad som är ny vetenskaplig kunskap? Induktion, deduktion, positivism, falsifikationism.

Denna film har en nerladdningsbar bilaga.