Deduktiv

Deduktion är generellt identiskt med härledning av slutsatser från givna premisser. Deduktiva slutledningar karakteriseras av att det råder ett hypotetiskt .

Hypotetisk-deduktiv metod är en vetenskaplig metod som anses beskriva hur.

Deduktion kan sägas vara att dra logiska slutsatser, kanske utan att iaktta verkligheten. Deduktion är den klassiska vetenskapliga metoden som utifrån en referensram, t ex en teori eller en modell, formulera hypoteser som testas . Deduktion betyder logisk slutledning från ett antal premisser. Deduktiva slutledningar är (ofta) slutledningar från några få allmänna premisser till . Deduktion är en slutledning där man ställer upp ett antal premisser som man förutsätter är sanna och sedan drar en logisk slutsats av dessa. Kunskapsteori eller Epistemologi: Kan vi veta något och, i så fall, vad och hur? Med deduktion menas att man har en teori och genom en metod bevisar den.

Detta är vanligast i den kvantitativa forskningsmetoden. Skillnaden mellan induktion och deduktion är att induktionens slutsats baseras på fakta som härleds ur observationer medans .

Skillnaden mellan induktion och deduktionen är att induktionen baseras på observationer med utgångspunkt från fakta medan deduktion . Deduktiv slutledning följer en logisk regel som kallas syllogism. I en sådan får inte slutsatsen innehålla något som inte finns i premisserna. Den vanligaste metoden inom naturvetenskapen idag är den hypotetisk-deduktiva metoden.

Den kallas så eftersom man utgår från en hypotes eller teori, som . Moghaddams distinktion mellan utarbeta och arbeta sig in har vissa paralleller med de två metoderna för slutledning, deduktion och . Hypotetisk-deduktiv metod handlar om att pröva våra antaganden (hypoteser) mot vår erfarenhet (teori), dvs. Jämför konsekvenserna med observationer och experiment. Jag har redan läst om hypotetisk-deduktiva metoden, men tycker att det var flummigt förklarat.

Med induktion menar man vanligen en mycket vanlig resonemangsmetod: man gör flera observa-. Feldman skiljer mellan deduktiv och induktiv styrka. Logiskt giltiga argument bedöms med avseende på deduktiv styrka och bärande argument bedöms med . Kallas på engelska även: general sequential reasoning . Metoden innebär: Att formulera en eller flera hypoteser.

Att härleda konsekvenser som logiskt måste följa av hypotesen.


About Hugo